Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Actoma Industrial Maintenance

1. Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn de enige welke toepassing vinden op alle door Actoma
gedane aanbiedingen, al dan niet geaccepteerde opdrachten en de tot stand gekomen overeenkomsten.
1.2. De opdrachtgever cq. Medecontractant (hierna: de “Klant”) erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een mondelinge of schriftelijke opdracht aan Actoma van welke aard dan ook, hetzij door het aftekenen van dagrapporten of de aanvaarding van facturatie. Regelingen opgenomen in voorwaarden of andere bescheiden van de Klant welke afwijken van deze bepalingen, zijn slechts van toepassing indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Actoma werden aanvaard. Evenmin kan een stilzwijgende uitvoering van de overeenkomst als een erkenning door Actoma van die afwijkende regelingen worden opgevat.
1.3. De Klant zal geen medewerkers van Actoma in dienst nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Actoma. Iedere inbreuk op deze niet-afwervingsclausule geeft Actoma recht op betaling door de overtreder van een schadevergoeding berekend op bewezen geleden schade met een minimum van tienduizend euro per inbreuk gedurende de duur van de samenwerking en tot een jaar na het einde van de samenwerking.

2. Offerte
2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en verbinden Actoma slechts na schriftelijke bevestiging van de bestelling/opdracht door het daartoe bevoegde orgaan of doordat Actoma de opdracht uitvoert. De overeenkomst komt pas tot stand door middel van de opdrachtbevestiging of door uitvoering van de opdracht, die behoudens andersluidend beding of bijzondere overeenkomst geacht wordt de inhoud van deze overeenkomst volledig weer te geven.
2.2 De omzetbelasting (B.T.W.) is nooit inbegrepen in de medegedeelde prijszetting tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Hoe dan ook zijn alle taksen, heffingen van welke aard ook en de BTW steeds ten laste van de Klant.
2.3 Ten aanzien van alle aangeboden zaken of ter uitvoering aangeboden diensten gelden naast de mededelingen welke desbetreffend gedaan worden in catalogi en brochures ook de gebruikelijk toegestane tolerantie. Hier wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van mogelijke kleurverschillen in te leveren goederen.
2.4 De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien de lonen, materialen off andere kostprijsfactoren wijzigingen ondergaan na de bestelling, doch voor de levering, behoudt Actoma zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Deze prijsaanpassing kan onder meer doch niet uitsluitend betrekking hebben op (i) een aantoonbare stijging van de grondstoffen, (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde/gebruikte producten of de lonen, (iii) een wijziging in de valutakoers. Enige wijziging van de prijs zal voorafgaandelijk schriftelijk gemeld worden aan de Klant.
2.5 De Klant is niet gerechtigd om bij doorberekening van prijsverhogingen als vermeld 2.4. de samenwerkingsovereenkomst te beëindigen.
2.6 De prijsofferte geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Bij samengestelde prijsoffertes bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstig gedeelte van de prijs. Wijzigingen door de Klant aan de bestelling/opdracht na schriftelijke bevestiging van de initiële opdracht/bestelling door Actoma, verbinden Actoma slechts na uitdrukkelijke nieuwe schriftelijke bevestiging door het bevoegde orgaan en kunnen aanleiding geven tot prijsaanpassingen.

3. Leveringen en aanvaarding
3.1. De levering van goederen/producten/material gebeurt bij Actoma, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Elk zichtbaar gebrek van het product of gebrek aan conformiteit moet worden vermeld op de leveringsbon en vervolgens door de Klant schriftelijk worden gemeld, bij gebreke waaraan de levering als aanvaard zal worden beschouwd. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden (uiterlijk binnen 48u).
3.2. Elke deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden beschouwd als een op zichzelf staande transactie met alle rechtsgevolgen van dien.
3.3. Zodra de Klant geïnformeerd werd dat de voor hem bestelde goederen ter beschikking gehouden worden, dienen deze binnen 10 dagen door hem te worden opgehaald, bij gebreke waaraan Actoma het recht heeft opslagkosten van 50,00 EUR per dag door te rekenen aan de Klant, onverminderd het recht van Actoma om een hogere schadevergoeding te vorderen.
3.4. Overdracht van risico:
3.4.1. Bij verkoop van goederen/producten/materialen: Tenzij anders voortvloeit uit de overeengekomen leveringswijze, gaat het risico van de geleverde goederen over op de Klant op het moment van de levering van deze goederen, ook indien de eigendom nog niet is overgedragen. Zulks is eveneens het geval indien de klant verzuimt ten volle mede te werken aan de levering van de goederen.
3.4.2. Bij dienstverlening: de ingebruikname van het product/goed/materiaal dat het resultaat vormt van de dienstverlening of waarop de dienstverlening werd uitgevoerd, wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding door de Klant van de door Actoma geleverde diensten en van het geleverde werk. Actoma is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken in de uitgevoerde werken zodra de levering werd aanvaard. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot aansprakelijkheid indien zij zich manifesteren binnen 1 jaar na de aanvaarding. Zij dienen alleszins op straffe van verval uiterlijk binnen een jaar na de aanvaarding schriftelijk en aangetekend door de Klant te worden ingeroepen, met een precieze beschrijving van het gebrek.
3.5. Bij de inontvangstname van de goederen/materialen of de diensten moet de Klant de goederen of de gerealiseerde diensten controleren op basis van het ticket of de bestelbon. Door de goederen/materialen te gebruiken of de factuur te betalen wordt de Klant geacht de levering te aanvaarden. Het aannemen van goederen door de vervoerder, zonder enige vermelding desbetreffend op de vrachtbrief met betrekking tot de staat ervan levert het volledig bewijs dat deze in goede staat geleverd werden.
3.6. Actoma zal onmiddellijk elke opmerking van de Klant beantwoorden. Bij gebreke aan onmiddellijke opmerkingen moet de Klant – op straffe van verval – elk eventueel gebrek met een precieze beschrijving per aangetekend schrijven meedelen aan Actoma binnen de 8 dagen na de levering. De opmerkingen van de Klant machtigen hem niet enige betaling op te schorten.

4. Waarborg/Garantie
4.1. Voor geleverde goederen/producten/materialen/onderdelen zonder installatie:
4.1.1. De waarborg voor de geleverde goederen/producten/materialen/onderdelen gaat niet boven deze die door de fabrikant(en) geboden wordt en is van toepassing onder de beperkingen hierna vermeld.
4.1.2. Vanaf de aanvaarding van de goederen is elke waarborg voor zichtbare gebreken uitgesloten. Verborgen gebreken worden voor een termijn van 1 jaar gewaarborgd met uitzondering van verbruiksgoederen. Het aankoopbewijs dat de Klant bij de aangekochte goederen ontvangt, is zijn garantiebewijs en bepaalt de vertrekdatum van voormelde termijn.
4.1.3. De waarborg is in ieder geval beperkt tot hetzij de vervanging van de gebrekkige goederen door equivalente goederen (alle posten zoals transport, verzekering enz. blijven ten laste van de Klant), hetzij het uitschrijven van een equivalente creditnota, en dit naar keuze van Actoma. In geval van vervanging van de goederen/producten/materialen/onderdelen, blijft de duur van de garantie gebaseerd op de datum van de eerste aankoop.
4.1.4. De Klant moet Actoma op straffe van verval binnen een termijn van 48u vanaf het vaststellen van het gebrek daarvan op de hoogte brengen. Na het verstrijken van voormelde termijn, is Actoma geen enkele vrijwaring meer verschuldigd voor (verborgen) gebreken aan de geleverde goederen.
4.2. Voor geleverde goederen/producten/materialen/onderdelen met installatie:
4.2.1. Voor geleverde goederen/producten/materialen/onderdelen met installatie gelden de waarborgen zoals hierboven omschreven sub 4.1.1. t.e.m. 4.1.4., met dien verstande dat de waarborg enkel strekt tot vergoeding of herstelling van dat specifieke goed/product/materiaal of onderdeel zonder dat er enige verbintenis in hoofde van Actoma ontstaat om de systemen of installaties waar dergelijke goederen/producten/materialen of onderdelen in werden gemonteerd in hun geheel te herstellen of enige schade aan dergelijk systeem of installatie dat uit de gebrekkige installatie voortvloeit te vergoeden.
4.3. Voor geleverde diensten:
4.3.1. Actoma garandeert dat alle diensten worden geleverd en uitgevoerd met de nodige zorg en op professionele wijze door en met gekwalificeerd ervaren personeel, en dat alle gebruikte materialen voor de levering van diensten of (i) geschikt zullen zijn voor de doeleinden van de diensten; (ii) voldoen aan overeengekomen specificaties; (iii) vrij zijn van materiële gebreken en (iv) voldoen aan alle van toepassing zijnde reglementering op EU en lokaal niveau.
4.3.2. De ingebruikname van de goederen/installaties/systemen waarop voormelde diensten werden uitgevoerd, wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding door de Klant van de door de Klant geleverde diensten, tenzij voor zover de ingebruikname noodzakelijk was voor de uitvoering van een test.
4.4. Algemeen:
4.4.1. De Klant die een gebrekkig product/goed heeft, dient om van de waarborg te kunnen genieten het kasticket of factuur voor te leggen.
4.4.2. De waarborg vervalt indien de onderhoudsvoorschriften (zo deze niet vallen onder de door Actoma te verlenen diensten) meegedeeld bij de levering niet gerespecteerd werden, bij een abnormaal gebruik door de Klant of indien de Klant wijzigingen heeft laten aanbrengen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Actoma. De waarborg is in elk geval beperkt, ofwel tot de herstelling of rechtzetting van de ontoereikende goederen of geleverde diensten, waarbij alle kosten zoals vervoer, verzekering etc. ten laste blijven van de Klant, ofwel tot de uitgifte van een equivalente creditnota, naar keuze van Actoma.
4.4.3. Door aanvaarding van de waarborgen aangeboden door Actoma volgens de hierboven beschreven voorwaarden, verzaakt de Klant aan ieder beroep tegenover Actoma voor alle schade, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de goederen en of de geleverde diensten en dit onder voorbehoud van de dwingende wettelijke schikkingen en deze van openbare orde.

5. Verzending
5.1. Verzending van de materialen middels een door Actoma aan te wijzen vervoerder gebeurt steeds op kosten, voor rekening en onder het uitsluitende risico van de Klant.
5.2. Ingeval van spoedzendingen zal Actoma desbetreffend gemaakte kosten boven de werkelijke vervoerskosten aan de Klant in rekening brengen.

6. Overschrijding leveringstermijn
6.1. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon of per afzonderlijke overeenkomst vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel, met dien verstande dat kleine, redelijke afwijkingen van de op de bestelbon of afzonderlijke overeenkomst aangegeven leveringstermijn aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of op enig recht om de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling van de goederen/materialen te weigeren, behoudens in geval van een aan Actoma toerekenbare tekortkoming.
6.2. De overeengekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zullen naar best vermogen worden nagekomen. In geen geval veronderstellen zij een resultaatsverbintenis in hoofde van Actoma.
6.3. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant niet redelijkerwijs verwacht kan worden dat hij de overeenkomst in stand houdt, is de Klant gerechtigd betreffende overeenkomst te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Actoma kennis geeft, dit onverminderd het recht van Actoma om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen en diensten als nog te leveren. De Klant kan wel vorderen dat Actoma per kerende standpunt inneemt of zij van voormeld recht gebruik wenst te maken.

7. Reclamaties
7.1. Facturen worden geacht te zijn aanvaard, bij gebrek aan schriftelijk en uitdrukkelijk protest binnen 8 dagen na factuurdatum. Actoma is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, facturen en/of prospectie, noch voor de gevolgen daarvan.
7.2. Gebreken aan een deel van het geleverde (goederen of diensten) geven niet het recht tot afkeuring van de totaliteit.
7.3. Eventuele reclamaties over gebreken aan goederen moeten uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Actoma worden medegedeeld. Na bewerking, verwerking of gebruiken van deze goederen is elke reclamatie onontvankelijk.
7.4. De Klant zal volledige medewerking leveren teneinde Actoma toe te laten de betrokken reclamatie op adequate wijze te onderzoeken zoals o.a. door verstrekken van monsters, het uitvoeren van onderzoek ter plaatse enz.
7.5. Indien Actoma een gebrek bewezen acht, houdt zij de keuze hetzij de niet deugdelijk gebleken goederen kosteloos te herleveren, hetzij de Klant als nog in onderling overleg vast te stellen korting toe te kennen op de prijs bij behoud ervan. Zo Actoma een keuze maakt voor de eerste optie zal de Klant de als ondeugdelijk erkende goederen op de goedkoopste wijze aan Actoma retourneren.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Actoma draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade van welke aard dan ook, anders dan deze ten gevolge van bewezen bedrog, opzettelijke fout of grove schuld. In alle andere gevallen is Actoma niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid van Actoma is in elk geval beperkt in omvang in tot de prijs van de haar verstrekte opdracht.
8.2. Actoma is in geen geval gehouden voor enige gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en/of winst- of omzetderving. Indien Actoma, om welke reden dan ook, toch gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die schadevergoeding in elk geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan maximaal de overeengekomen prijs van de te leveren diensten/ te leveren goederen/materialen/producten.
8.3. Indien een opdracht tot levering of tot verlening van diensten voor rekening van 2 of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven aan Actoma zijn deze personen hoofdelijke medecontractanten en staan zij hoofdelijk en ondeelbaar in voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst resulterende verbintenissen naar Actoma toe.

9. Overmacht
9.1. Actoma is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, waaronder hier o.m. wordt begrepen: iedere gebeurtenis waar Actoma redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, terroristische voorvallen of dreiging daartoe, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, uitval van systemen, het niet kunnen verkrijgen van bepaalde leveringen, en dergelijke meer.
9.2. Indien de levering of de uitvoering van de overeenkomst verhinderd of bemoeilijkt wordt in geval van overmacht, is Actoma gerechtigd, hetzij de overeenkomst aan te passen aan deze onverwachte omstandigheden, hetzij de overeenkomst te beëindigen. De Klant ziet uitdrukkelijk af van elke eventuele schadevergoeding in geval van overmacht.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft Actoma eigenaar van alle geleverde goederen totdat de Klant zijn verplichtingen, inbegrepen de verplichting tot het betalen van de volledige prijs (hoofdsom, kosten, interesten, en/of forfaitaire schadevergoeding) is nagekomen. Zolang de geleverde goederen niet volledig zijn betaald, is Actoma gemachtigd om ze op elk ogenblik en zonder verwittiging terug te nemen, waar en in welke toestand die zich ook bevinden. De Klant verbindt er zich toe Actoma onmiddellijk te informeren omtrent de locatie waar de geleverde en niet-betaalde goederen zich bevinden.
10.2. Zo de door Actoma geleverde goederen of diensten het voorwerp uitmaken van een doorlevering van zijde van de Klant naar medecontractanten toe, komt de hieruit resulterende vordering Actoma in rechte qua eigendom toe conform het principe van de zakelijke subrogatie.
10.3. Het niet tijdig voldoen door de Klant aan zijn verplichtingen geeft Actoma het onmiddellijk recht de uitvoering van al haar verbintenissen naar eigen keuze hetzij op te schorten, hetzij te annuleren onverminderd haar recht op schadevergoeding. Zo goederen of diensten dienen geleverd te worden in een door de Klant gehuurd onroerend goed dient deze Actoma voorafgaand aan levering duidelijke mededeling te doen van de volledige identiteit van de eigenaar van het onroerend goed.

11. Retentierecht
11.1. Actoma houdt zich uitdrukkelijk het retentierecht voor op de goederen die haar werden toevertrouwd, zowel t.a.v. de Klant als t.a.v. derden-eigenaars, en dit tot de Klant aan het geheel van zijn verplichtingen heeft voldaan, inbegrepen de verplichting tot het betalen van de volledige prijs, de eventuele interesten en elke andere som verschuldigd aan Actoma. Actoma behoudt zich het recht voor een opslagvergoeding van 50,00 EUR per dag te vorderen op voorwaarde dat de uitvoering van dit reht bij aangetekend schrijven wordt aangekondigd.

12. Betaling
12.1. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand
of indien het met de opdracht in relatie staande bedrag naar mening van Actoma daarvoor in aanmerking komt, kan zij vooruitbetaling hetzij betaling in termijnen vorderen cf. een door haar te maken keuze. Actoma is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, voorafgaand aan levering van goederen of uitvoering van diensten voldoening schenkende zekerheid tot betaling te verlangen, dit hetzij voor aanvang, hetzij tijdens de uitvoering van de opdracht.
12.2. Alle betalingen met betrekking tot leveringen van goederen en verlening van diensten dienen plaats te vinden binnen een termijn van 14 dagen na levering zonder enige betalingskorting.
12.3. Elke niet-betaalde (of niet-volledig betaalde) factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 1% per maand tot op datum van volledige betaling. Wanneer de factuur gedurende 30 dagen onbetaald blijft, wordt de schuld van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling verhoogd met een bedrag gelijk aan 10% van het totale factuurbedrag. Dit bedrag geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijike gerechtskosten.
12.4. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat alle andere facturen van de Klant, ook al was daarvor een betalingstermijn verleend, zonder meer opeisbaar worden, zonder ingebrekestelling.
12.5. Indien de Klant enige voor hem uit een overeenkomst met Actoma voortvloeiende verbintenis niet stipt nakomt, heeft Actoma het recht de nakoming van alle verbintenissen uit hoofde van dezelfde overeenkomst opzichtens de Klant op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, na verzending van een ingebrekestelling desbetreffend over een periode van 8 dagen. Ingeval van zodanige opschorting of ontbinding is de Klant gehouden alle dientengevolge door Actoma geleden schade te vergoeden. Ingeval van zodanige opschorting of ontbinding worden alle aan Actoma toekomende betalingen voor tot op het ogenblik van opschorting of ontbinding geleverde diensten of materialen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

13. Ontbinding
13.1. Indien de Klant niet, niet tijdig of niet te goeder trouw uitvoering voorbehoudt aan zijn verbintenissen, wordt dit gekwalifieerd als een contractuele wanprestatie zijnerzijds.
13.2. Actoma zal dan gerechtigd zijn de bestaande overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en van de Klant onmiddellijke betaling te vorderen van uitgevoerde werkzaamheden en leveringen alsmede vergoeding van alle kosten en schade welke in relatie staan met de dientengevolge niet uitgevoerde leveringen en diensten ingevolge de tussengekomen ontbinding.
13.3. Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag, alsook in geval van faillissement of manifeste insolvabiliteit, collectieve schuldenregeling of gerechtelijke reorganisatie, kan de overeenkomst met de Klant door Actoma eenzijdig worden ontbonden middels een loutere kennisgeving bij aangetekend schrijven.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en geldigheid
14.1. Alle overeenkomsten tussen Actoma en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de regels die voortvloeien uit het Verdrag van Wenen inzake koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
14.2. Alle betwistingen voortvloeiend uit de overeenkomst tot stand gekomen tussen Actoma en de Klant worden beslecht door de hoven en rechtbanken bevoegd voor het arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren, dan wel het gerechtelijk ressort Antwerpen, afdeling Tongeren.
14.3. Indien één van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere voorwaarden niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.
14.4. Het gegeven dat Actoma zich, op één of ander ogenblik niet beroept op één van deze algemene voorwaarden, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand om er zich later op te baseren.
14.5. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden en de bepalingen opgenomen in een specifieke samenwerkingsovereenkomst tussen Actoma en de Klant, dienen de bepalingen opgenomen in de specifieke samenwerkingsovereenkomst toegepast te worden met voorrang op de bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden.

adminAlgemene voorwaarden